نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی بیماریهای ناحیه کف سم گاوهای شیری در کشتارگاه صنعتی ارومیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-123

علیرضا نجف پور؛ فرزاد جعفر قلی زاده