نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-105

پیام حقیقی خوشخو؛ مهرداد تشکری؛ علیرضا باهنر؛ گیتا اکبری آزاد