نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص تفریقی فاسیولوز و دیکروسلیوز با استفاده از الگوهای پروتئینی سوماتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-80

عباس بایگان؛ نادیا طایفی نصرآبادی