نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر داروی پرازی کوانتل فورت بر کاهش میزان EPG مدفوع در سگ

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 259-264

نادیا طایفی نصر آبادی؛ نیما بختیاری؛ عباس بایگان


2. تشخیص تفریقی فاسیولوز و دیکروسلیوز با استفاده از الگوهای پروتئینی سوماتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-80

عباس بایگان؛ نادیا طایفی نصرآبادی