نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری