نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-187

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ مسعود روحی؛ پدرام سمیع یوسفی


2. ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-105

پیام حقیقی خوشخو؛ مهرداد تشکری؛ علیرضا باهنر؛ گیتا اکبری آزاد


3. گزارش یک مورد ابتلاء به مارک کانونی همراه با انسداد در ژئوژنوم مرغ تخمگذار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 135-139

فریبرز معـیّر؛ پیام حقیقی خوشخو