نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. یافته های پاتولوژیک جنین های سـقط شده در گاوداریهای صنعتی اطراف تـهران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 155-166

فریبرز معــیّر؛ اورنگ عطایی؛ فرهاد موسی خانی؛ علیرضا باهنر


2. ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-105

پیام حقیقی خوشخو؛ مهرداد تشکری؛ علیرضا باهنر؛ گیتا اکبری آزاد


3. بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-37

آریا بدیعی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید نظری؛ علیرضا باهنر