نویسنده = اورنگ عطایی عمارلویی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


2. بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 104-115

محمد شمس؛ مهران فرهودی مقدم؛ داوود ناصری؛ غلامرضا بابایی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ امیر پورعلی


4. ارتباط درجه هایپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکی با عفونتهای پستان پس از زایش در گاو شیری

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-152

اورنگ عطایی عمارلویی؛ علی خلفی؛ محمد عمادی


5. بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-37

آریا بدیعی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید نظری؛ علیرضا باهنر