نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سم کلرپیریفوس (Chlorpyrifos)بر روی رشد و نمو کمی جنین های Balb/C روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-107

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران