نویسنده = سید شاپوررضا شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39

محمد حسن ربیعی؛ علیرضا شقایق؛ سید شاپوررضا شجاعی