نویسنده = علیرضا شقایق
تعداد مقالات: 12
1. بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39

محمد حسن ربیعی؛ علیرضا شقایق؛ سید شاپوررضا شجاعی


2. بررسی کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان استان مازندران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-45

علیرضا نیک بین؛ علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور


3. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزا A در اسبداریهای استان تهران و البرز

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-144

سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ رویا صدری؛ مهدی لقمانی؛ پیمان هوسمی؛ احمد احمدی؛ رامین بلالی؛ علیرضا جمالی؛ فرهاد موسی خانی


4. بررسی تاثیر هیپرویتامینوز Aبر کبد برههای نوزاد

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-8

سعید عظیم پور؛ علیرضا شقایق؛ بنفشه غلامحسینی


5. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزای A در اسبداریهای استان تهران و البرز

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-29

آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ رویا صدری؛ سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ مهدی لقمانی؛ پیمان هوسمی؛ احمد احمدی؛ رامین بلالی؛ علیرضا جمالی؛ فرهاد موسی خانی


6. ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش نواری BHBAشیر در مقایسه با آزمایش BHBAخون جهت تشخیص کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-235

بابک باستانی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی


7. گزارش آسیب شناسی مننگوآنسفالیت لیستریایی در گوسفند

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-202

فریبرز معیر؛ آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی


8. شناسایی عوامل روتا ویروس،کورناویروس،اشریشیا کلی)k99)،کریپتوسپوریدیوم و سالمونلا در سندرم اسهال گوساله های زیر 1 ماه در گاوداریهای استان تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-10

فرهاد موسی خانی؛ آریا بدیعی؛ امیر هومان اسدی؛ حامد اسدی؛ علیرضا شقایق؛ محسن مظفری


9. بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-31

سید شاپوررضا شجاعی؛ علیرضا شقایق؛ امین احمدی


10. شناسایی مولکولی باکتری های E.coliانتروتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال استان البرز درسال1

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-38

هادی پورتقی شتربان؛ وحید ده پهلوان؛ علیرضا شقایق؛ آریا بدیعی


11. بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-55

علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور؛ مهدی سخا


12. تعیین تیپ های 1و 2ویروس اسهال ویروسی گاوان در سرم گوساله های PIدر گاوداری های استان تهران به روش PCR Multiplex

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 173-180

فرهاد موسی خانی؛ آریا بدیعی؛ مهدی لقمانی؛ علیرضا شقایق؛ محسن ظفری