نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگرانی هایی درباره جراحی کولیک در اسب ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-74

فرج الله ادیب هاشمی