نویسنده = ������������� ������������ ���� �������������� ��
تعداد مقالات: 1
1. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻫﺎن و دﻧﺪان در ﮔﺮﺑﻪ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 20-30

ﺣﻤﻴﺪه   ﺳﺎﻻری ﺻﺪﻳﻖ