صاحب امتياز: كرج، رجايي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده دامپزشكي ،دفتر مجله پژوهش هاي باليني دامپزشكي صندوق پستي  313-31485
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج معرفی و اهداف مجله مقالات قابل پذیرش هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
 
 
Journal of the Iranian Chemical

هیات تحریریه

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

مدیر مسؤول: دکتر مهران فرهودی مقدم

 

سردبیر: دکتر سروش محیط مافی

 

مدیر داخلی: دکتر محمدرضا پریانی

 

 

هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

 

  • دكتر غلامرضا بابايي (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس) 

  • دکتر محمدرضا پریانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

  • دکتر مسعود تشفام (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

  • دکتر مرتضی ثمینی (استاد دانشگاه علوم پژشكي تهران)

  • دکتر مهران فرهودی مقدم (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

  • دکتر حسن گیلانپور (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

  • دکتر اسماعیل ذوقی (استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی)

  • دکتر سروش محیط مافی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)