پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - اخبار و اعلانات