پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - فرایند پذیرش مقالات