همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

سروش محیط مافی

جراحی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

jvcr@kiau.ac.ir