پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - واژه نامه اختصاصی