پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - اهداف و چشم انداز