دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-38 (مجموعه مقالات سخنران های کلیدی دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه) 
14. IMPORTANCE OF ORAL HEALTH

صفحه 40-50

جرزی گاور


15. MARKETING VETERINARY DENTISTRY

صفحه 50-60

جرزی گاور


18. نوروهورمونها و بیومارکرهای قلبی

صفحه 80-90

سیامک مشهدی رفیعی