دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
1. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت اسب های شهرستان مراغه

صفحه 1-10

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ فرشاد مظاهری چورس؛ حامد رضایی