دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 (مجموعه مقالات کلیدی سومین کنگره طب حیوانات همراه ( بخش دوم)) 
14. دیابت ملیتوس در حیوانات

صفحه 31-32

سید حامد شیرازی بهشتی ها


16. ســل در آبزیان

صفحه 39-39

آلاء عنایتی


21. اولتراسونوگرافی چشم

صفحه 52-52

فرخ رضا کبیر