دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
2. بررسی عیار آنتی بادی ویروس بیماری نیوکاسل در ماکیان بومی استانهای شمالی ایران

صفحه 19-29

عباس عالمیان؛ عبدالحمید شوشتری؛ سید علی پوربخش؛ هادی کیوانفر