دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
2. اﻧﻮاع ﺗﺸﻨﺞ و درﻣﺎن آن

صفحه 10-20

ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﺮﭼﺎﻫﻲ


7. ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاری در ﻣﺎدﻳﺎن

صفحه 60-70

ﻗﺎﺳﻢ زاده ﻧﻮا ﺣﻤﻴﺪ