دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393 
1. بررسی تاثیر هیپرویتامینوز Aبر کبد برههای نوزاد

صفحه 1-8

سعید عظیم پور؛ علیرضا شقایق؛ بنفشه غلامحسینی


3. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزای A در اسبداریهای استان تهران و البرز

صفحه 19-29

آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ رویا صدری؛ سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ مهدی لقمانی؛ پیمان هوسمی؛ احمد احمدی؛ رامین بلالی؛ علیرضا جمالی؛ فرهاد موسی خانی