دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392 
1. اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر درد احشائی

صفحه 149-153

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد؛ علی ضرغامی


7. گزارش درمانگاهی هایپراکستنشن یک طرفه مچ در اندام حرکتی قدامی در یک قلاده سگ

صفحه 213-219

حمیدرضا فتاحیان؛ حمید محی الدین؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام