دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391 
1. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید A، هاپتو گلوبین و بخی پارامترهای هماتولوژیک در ارزیابی سلامت اسب

صفحه 63-73

سید محمود مرتضوی؛ شهاب الدین صافی؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی


7. گزارش درمانگاهی یک مورد زانو مستقیم مادرزادی دو طرفه رد یک قلاده سگ

صفحه 117-121

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ سید حمیدرضا موسویان


8. گزارش یک مورد لومباریزاسیون مهره های خاجی در گربه

صفحه 123-127

محمد رضا پریانی؛ سید مهدی رجایی؛ رضا سجادی