دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
6. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده


7. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

صفحه 51-56

سروش محیط مافی؛ فریبرز معیر؛ سید امیر رضوی؛ مجید مهری