دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
3. یافته های پاتولوژیک جنین های سـقط شده در گاوداریهای صنعتی اطراف تـهران

صفحه 155-166

فریبرز معــیّر؛ اورنگ عطایی؛ فرهاد موسی خانی؛ علیرضا باهنر


6. بررسی میزان و تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند در کشتارگاه شهرستان خوی

صفحه 185-190

سهراب رسولی؛ مرتضی کلب خانی؛ امین هاشم پور؛ نعیمه قربانزاده


7. گزارش مشاهده یک مورد دایورتیکولوم وزیکواوراکال در لاپاراتومی اکتشافی سگ

صفحه 191-195

حمیدرضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ مریم فتوره چی


8. درمان جراحی بیرون زدگی کلواک در دو قطعه جوجه شتر مرغ

صفحه 197-202

مصطفی دارستانی فراهانی؛ پیام حقیقی خوشخو