دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389 
2. بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

صفحه 15-23

فریبـرز معــیّر؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ سید حسین حسینی؛ مطهر اسفندیاری