نمایه نویسندگان

ر

  • رﺟﺒﻴﻮن، ﻣﺴﻌﻮد اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-2]

ز

و

  • وﺻﺎل، ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در بیهوﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 110-120]
  • وﺻﺎل، ﻧﺎﺻﺮ ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 110-120]