پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - نمایه نویسندگان