مطالعه بیومتریک ناحیه تنه اسب عرب اصیل ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 استاد آناتومی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

3 3- دانشیار اپیدمیولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در دنیا بیش از دویست نژاد اسب وجود دارد و هر کدام با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوای منطقه خود، ساختار بدن، رنگ و توانایی ها خاص آن مناطق را پیدا کرده اند. اسب عرب با قدمت پنج هزار ساله، نقش اساسی در زندگی انسان داشته است. نظر به اینکه اندازه های ناحیه تنه اسبان نژاد های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد، با استفاده از شاخص های بیومتری می توان برای شناسایی اسبان نژادهای مختلف استفاده کر. در این تحقیق شاخص های بیومتری نواحی مختلف تنه اسب عرب اصیل ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 13 متغیر از ناحیه تنه در 30 رس اسب عرب خالص ایرانی با حداقل سن 3 سال از اسبداری های سطح استان کرمان انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و فاصله اطمینان محاسبه شد. همچنین این اطلاعات در دو گروه نر و ماده و سنین زیر و بالای هشت سال تفکیک و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. مطالعه حاضر نشان داد که در اندازه گیری صفات بیومتری صفت ارتفاع کپل و طول جانبی لگن به ترتیب کمترین و بیشترین ضریب تغییرات را در بین صفات اندازه گیری شده دارا بودند. همچنین در این مطالعه اختلاف ناشی از سن و جنس در هر صفت مورد ارزیابی قرار گرفت که در بین جنس های نر و ماده ارتفاع کپل و در دو گروه زیر و بالای هشت سال صفات ارتفاع تنه در محل کمر و ارتفاع کپل با یکدیگر اختلاف معنی داری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biometric evaluation of the trunk region of Iranian Arab horse

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Pourjafari 1
 • bahador shojaei 2
 • hamid sharifi 3
2 professor of anatomy, Department of Basic Sciences, Faculty of veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Associate professor of Epidemiology, Faculty of public Health , University of Medical Sciences Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

There are more than two hundred horse breeds in the world that have different body structure, color and specific abilities depending on the geographical and weather conditions of their region. The Arabian horse, which history goes back about5 thousand years ago, has played a key role in the life history of human. Since the size of trunk region of breeds are different, biometric indices could be used to identify different breeds of horses. The present study was designed to determine the biometric indices of different trunk region were evaluated in 30 Iranian Arab horses. In this study 13 characteristics of different trunk regions were evaluated in 30 Iranian Arab horses. These horses were at least 3 years old and were selected from Kerman horse corrals. Then the mean, standard deviation, coefficient of variation and confidence interval of the characteristics were calculated. The data were compared between male and female as well as between the age groups older and younger than 8 years old by independent t-test. The results of this study showed that the gluteal height and length of lateral aspects of pelvis had the lowest and highest coefficient of variation among the measured characteristics, respectively. In this research, the characteristics were compared in different age and sex groups. This comparison showed a significant difference in the gluteal height in two different sex and age groups and length of lateral aspects of pelvis in two different age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arab horse
 • Biometry
 • Trunk region
 • Coefficient of variation
 • Gluteal height

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 07 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1399