تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی هفت بند بر شاخص های اختصاصی باروری اسپرم خروس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد- ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد-ایران

3 دانشیار بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

گیاهان دارویی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می توانند با ایجاد اختلال در روند تولید رادیکال‌های آزاد و خنثی سازی استرس اکسیداتیو باعث بهبود کمی و کیفی شاخص های تخصصی باروری اسپرم و افزایش نطفه داری در خروس گردند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هفت بند بر پارامترهای بیولوژیک و اندیکس های تخصصی باروری اسپرم خروس های گلپایگانی می باشد. در این بررسی، عصاره هیدروالکلی گیاه هفت بند در غلظت های 0، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر تهیه و به مدت یک هفته به آب آشامیدنی 36 خروس بالغ (سن 32 هفته) نژاد بومی گلپایگانی اضافه شد. پس از یک هفته، تاثیر غلظت های مختلف عصاره بر پارامترهای تخصصی باروری اسپرم SMI, FSC, PMSCa, PMSCb) و (MSCمورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به‌منظور ارزیابی اختصاصی انواع ناهنجاری‌ها در قسمت های مختلف اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکولار استفاده شد. نتایج نشان داد افزودن عصاره هفت بند در تمامی غلظت ها به آب آشامیدنی موجب افزایش معنی دار حرکات پیش رونده اسپرم و تحرک تخصصی اسپرم نیاز به افزودن دزهای بالای عصاره (1000 و 2000 میلی گرم) دارد. بیشترین تعداد اسپرم‌های با حرکات پیشرونده سریع(PMSCa) ، بالاترین میزان شاخص های SMI, FSC و MSC، کمترین میزان ناهنجاری های ساختاری و حرکتی اسپرم در غلظت های 1000 و 2000 میلی گرم مشاهده شد (P≤0.05). تفاوت معنی داری در برخی شاخص های فوق بین دو غلظت متوسط و بالای عصاره دیده نشد (P>0.05). به‌طور‌کلی، هفت بند بدلیل دارا بودن مقادیر بالای ترکیبات آنتی اکسیدانی موجب افزایش معنی دار شاخص های اسپرم و نیز بهبود پارامترهای تخصصی باروری اسپرم خروس می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of various concentrations of polygonum hydro-alcoholic extract on specific indices of sperm fertility in rooster

نویسندگان [English]

  • soheil hemmaty 1
  • alireza paymard 2
  • majid gholami 3
1 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor of Poultry Diseases,Shahrekord Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Medicinal Plants with antioxidant properties can improve the quantitative and qualitative specific indices of sperm fertility and increase the hatchability rate in rooster by disturbing the production process of free radicals and neutralizing of oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect of various concentrations of ginger extract on biological parameters and specialized indices of sperm fertility in Golpaygani roosters. In this study, hydro-alcoholic extract of polygonum plant was prepared at concentrations of 0, 500, 1000 and 2000 mg/L and was added to drinking water of 36 adult male (32 weeks old) Golpaygani cock. After one week, the effect of different concentrations of the extract on the specific indices of sperm fertility (SMI, FSC, PMSCa, PMSCb and MSC) were evaluated and compared. The papenicular staining was also used to specific evaluation of sperm abnormalities. The use of polygonum extract significantly improved the sperm fertility indices. The most number of sperm with fast progressive movements (PMSCa), the highest levels of SMI, FSC and MSC indices, the least structural and motility abnormalities was demonstrated in 1000 and 2000 mg extract (P≤0.05). Significant differences were not observed between the two above-mentioned intermediate and high concentrations in some parameters (P> 0.05). There was no significant difference in above indices between medium and high concentrations of extract (P>0.05). In conclusion, polygonum , due to the high amounts of antioxidant compounds, significantly increases the sperm indices and also improves the specific parameters of sperm fertility in rooster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polygonum
  • sperm
  • antioxidant compounds
  • rooster
  • Fertility