افسانه یا واقعیت: مروری بر برخی باورهای رایج در طب اسب با توجه ویژه به کولیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

چکیده

بر اساس آنچه که از گذشتگان باقی مانده است، آدمی در طول تاریخ در مواجه با پدیده­های طبیعی تلاش کرده دلیلی برای آن یافته یا به نحوی چگونگی شکل­گیری آنها را تفسیر و توجیه کند. شکی نیست که این توجیهات در مواقعی که دانش انسان کمتر بوده بیشتر با افسانه همراه گشته است. افسانه­هایی که گاه علیرغم حضور در قرن بیست و یکم همچنان در نزد بسیاری معتبر باقی مانده و اظهار نظر بر خلاف آنها و بر اساس یافته­های علمی در بعضی مواقع برای متخصصین امر نیز چالشی جدی به حساب می­آید. "طب" به عنوان یکی از دستاوردهای شگفت­انگیز بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در بسیاری موارد آمیخته به باورهایی است که دانش امروز آنها را تأیید نمی­کند. رشته دامپزشکی و تشخیص و درمان بیماری­های دامی نیز گرفتار چنین چالشی است. در مقاله حاضر تلاش گردیده است برخی باورهای رایج در طب اسب که نه تنها در نزد اسب­داران کشور بلکه در بین افراد مرتبط با صنعت اسب در سایر نقاط جهان نیز معتبر شناخته شده اما یافته های علمی کنونی درستی آنها را تأیید نمی­کند، مورد بحث قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Myth or Reality: A Review of Some Common Beliefs in Horse Medicine, Special attention to colic

نویسنده [English]

  • alireza ghadrdan mashhadi
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 41-46
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1398