مسمومیت های متداول در اسب ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

بیماری های داخلی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون پرورش اسب در ایران، توجه به احتمال رخداد مسمومیت ها و پیامدهای آنها ضروری است. عوامل طبیعی و ساخت بشر شامل گیاهان و جانوران سمی، مایکوتوکسین ها و مواد شیمیایی می توانند عامل مسمومیت ها در اسب واقع شوند. همچنین مسمومیت در اسب ها ممکن است به شکل تصادفی، خوردن اتفاقی خوراک یا آب آلوده، و یا عمدی باشد. مقاله حاضر برخی مسمومیت ها را که رخداد آنها در شراط ایران در اسب ها بیشتر محتمل است به اختصار توصیف می نماید. برای این منظور، مسمومیت با گیاهان سمی شامل خرزهر حاوی ترکیبات کاردیوتوکسیک، تاتوره و شوکران کبیر حاوی آلکالوئیدهای نوروتوکسیک، پیر گیاه حاوی آلکالوئیدهای هپاتوتوکسیک و پیاز حاوی ترکیبات همولیتیک لحاظ شده اند. از ترکیباش شیمیایی نیز مسمومیت با آرسنیک، فسفید های فلزی و موننسین توصیف شده اند. همچنین اثرات سمی مایکوتوکسین فومونیزین و مارگزیدگی ها در اسب تشریح شده است.

عنوان مقاله [English]

Common equine poisonings

نویسنده [English]

  • mohammad reza aslani