سنجش برخی فلزات سنگین در گوشت مرغ عرضه شده در استان اصفهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

چکیده

امروزه یکی از نگرانی‌های مصرف کنندگان منابع پروتئینی حیوانی، وجود فلزات سنگین در این منابع است. تجمع این عناصر در گوشت و مصرف آن توسط انسان می تواند اختلالات حاد و مزمن را در عملکرد ارگان های حیاتی ایجاد کند. به منظور ردیابی فلزات سنگین کادمیوم، روی و نقره در گوشت و محصولات جانبی ماکیان، 100 نمونه گوشت سینه و ران مرغ آماده طبخ و 100 نمونه قلب و کبد مرغ از مراکز مختلف فروش از استان اصفهان جمع آوری شد. عناصر کادمیوم، روی و نقره در نمونه های بافتی پس از هضم بافتی و عبور از کاغذ صافی، با دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی سنجش شد. نتایج نشان داد میانگین (±انحراف معیار) غلظت کادمیوم در نمونه های گوشت ران، گوشت سینه، کبد و قلب به ترتیب 71/0±055/0، 63/0±048/0، 091/0±074/0 و 034/0±012/0 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. میانگین (±انحراف معیار) غلظت روی در نمونه های گوشت ران، گوشت سینه، کبد و قلب به ترتیب 10/9±18/17، 075/7±45/15، 87/7±36/22 و 38/7±55/19 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. میزان کادمیوم و روی در همه نمونه های مورد آزمایش کمتر از حد مجاز بین المللی است. میانگین (±انحراف معیار) غلظت نقره در نمونه های گوشت ران، گوشت سینه، کبد و قلب به ترتیب 0094/0±0080/0، 0063/0±0048/0، 014/0±012/0 و 0060/0±0036/0 میلی گرم در کیلو گرم می باشد که در اکثر نمونه ها میزان نقره در نمونه های بافتی ردیابی نشد. در مطالعه اخیر ذخیره عناصر در گوشت و فرآورده های مرغ کمتر از حد مجاز است اما پایش مکرر برای کنترل فلزات سنگین ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of some heavy metals in chicken meat supplied in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran 1
  • Asiye Ahmadi 2
1 Clinical Sciences Department, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Shahrekord, IRAN
2 Assistant Professor in Department of Food Science and Technology, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran
چکیده [English]

Today, one of the concerns of consumers of animal protein sources is the presence of heavy metals. The accumulation of these elements in meat and its consumption by humans can cause acute and chronic disorders in the function of vital organs. In order to estimate heavy metal cadmium, zinc and silver in meat and poultry products, 100 samples of chicken breast and chicken thigh and 100 samples of heart and liver were collected in Isfahan province. After tissue digestion and passing from filter paper, the elements of cadmium, zinc and silver were measured in tissue samples by an atomic absorption spectrophotometer. The results showed that the mean (± SD) of cadmium concentration in chicken thigh, breast, liver and heart samples was 0.055 ± 0.07, 0.048 ± 0.063, 0.074 ± 0.091, and 0.012 ± 0.034 mg/kg. Mean (± SD) of zinc concentration in chicken thigh, breast, liver and heart samples were 17.18 ± 9.10, 15.45 ± 7.75, 22.36 ± 10.87, and 19.55 ± 7.38 mg/kg, respectively. The amount of cadmium and zinc in all examined samples is below the international permissible limit. The mean (±SD) of silver concentration in chicken thigh, breast, liver and heart samples was 0.0080 ± 0.0094, 0.0048 ± 0.0063, 0.012 ± 0.014 and 0.0036 ± 0.0060 respectively. The amount of silver in tissue samples has not been detected in most samples. ةn this study, the storage of elements in meat and poultry is less than the international permissible limit, but monitoring of heavy metals is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken Meat
  • Heavy metals
  • Isfahan