بررسی عیار آنتی بادی ویروس بیماری نیوکاسل در ماکیان بومی استانهای شمالی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دامپزشکی واحد علوم تحقیقات

2 استاد موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران. ایران

3 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پرورش طیور بومی در بین استانهای شمالی در بیشتر روستاها رونق دارد. طیور بومی نیز مانند طیور صنعتی در معرض بیشتر بیماریهای عفونی قرار داشته و با افزایش تراکم و گسترش پرورش طیور، احتمال رخداد بیماریها نیز افزایش یافته است. از جمله مهمترین این بیماریها، بیماری نیوکاسل میباشد. این بیماری در کشور ما بومی است و هر ساله موجب بروز خسارتهای زیادی در بین طیور صنعتی و بومی کشور میگردد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شیوع و گردش ویروس در بین طیور بومی استانهای شمالی انجام گرفت. در این مطالعه 70 روستا از سه استان شمالی کشور شامل (استان مازندران 20 روستا، استان گیلان 20 روستا و استان گلستان 30 روستا) و 1374 پرنده ( استان مازندران 600 پرنده، استان گلستان 400 پرنده و استان گیلان 374 پرنده) خونگیری شده است. نتایج حاکی از این بودکه تعداد 67 روستا (96%) سرم مثبت بودنده اند، ( استان گلستان; 28 روستا (3/93% )، استان مازندران; 19 روستا (95% ) و استان گیلان 20 روستا (100% ). همچنین از مجموع 1374 پرنده تعداد 616 (45%) نمونه سرم مثبت بودند( استان مازندران، 246 نمونه (41%)، استان گلستان، 159 نمونه (8/39%) و استان گیلان، 211 نمونه (56%). بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شیوع سرمی هم در سطح روستاها و هم در سطح پرنده‌ها بسیار بالا میباشد. این میزان بالای شیوع سرمی نشان دهنده مواجهه متعدد طیور بومی این استانها با ویروس نیوکاسل و گردش بالای ویروس در این استانها میباشد و میتوانند باعث گسترش بیماری به مزارع صنعتی شوند. اجرای برنامه‌های مناسب مراقبت و کنترل بیماری از جمله واکسیناسیون طیور بومی جهت کاهش میزان شیوع ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Newcastle Disease viruses Antibody in rural Poultries of the Northern Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • abbas alemian 1
  • seyied ali pourbakhsh 2
  • Abdul-Hamid Shoushtari 2
  • hadi keyvanfar 3
1 PhD Students in Microbiology, Islamic Azad University
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute. Organization of research, education, and extension. Tehran. Iran
3 Islamic Azad Universities, Science and Research
چکیده [English]

Rural poultry like commercial poultries are susceptible to most of infectious diseases. In addition, by increasing the density of poultry farming, the probability of disease occurrence has been increased. Among the most important diseases, Newcastle disease has most of importance. Newcastle disease is endemic in Iran, and causes incidence of outbreaks among commercial and rural poultries, every year. The present study is conducted with the objective of figuring out the prevalence status and virus circulation among rural poultries of Northern provinces of Iran. In the study, 70 villages in 3 provinces (20 villages in Mazandaran, 20 villages in Golestan and 30 villages in Gilan Province) and a total of 1374 birds (600 birds in Mazandaran, 400 birds in Golestan, 374 birds in Gilan province) were sampled. A village considered as epidemiological unit. In the study, birds of 67 villages (96%) were found positive ( presence of antibodies against NDV) including Golestan Province, 28 villages (93.3%), Mazandaran Province, 19 villages (95%) and 20 villages of Gilan province (100%) Moreover, out of 1374 birds, 616 (45%) of them were seropositive against NDV. According to the results of this study, the rate of titer is very high in both levels of villages and level of birds. Such high rate of titer is indicative of continuous exposures of rural poultry of the mentioned provinces to Newcastle virus and high virus circulation rate of these viruses in the studied provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody
  • Newcastle disease
  • poultry
  • Northern provinces
  • HI