اثرات تراتوژنیک عصاره ی آبی گیاه افدرا ماژور( Ephedra major) بر روی جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 2- استادیار، گروه زیست شناسی جانوری(سلولی تکوینی)، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج،ایران تلفن نویسنده مسئول: دکتر پروین تراب زاده 09123330734 پست الکترونیک: p.torabzadeh@gmail.com

3 کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی جانوری(سلولی تکوینی)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: گیاه افدرا ماژور در طب سنتی ایران برای کاهش وزن، درمان فشار خون، سرماخوردگی و ضعف عضلانی و بسیاری از بیماریها مصرف می شود. اما تاکنون تحقیقی در رابطه با اثرات آن در دوران بارداری انجام نگرفته است. بنابراین در این مطالعه اثرات تراتوژنیک عصاره ی آبی گیاه افدرا ماژور بر روی جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه 50 سر موش بطور تصادفی به 6 گروه مساوی، کنترل (عدم تزریق: 5 موش)، شم(تزریق سرم فیزیولوژی: 5 موش) و 4 گروه تجربی ( هر کدام 10 موش ) تقسیم شدند. دوز کشنده LD50 در شرایط in vivo، mg/kg.bw 3086 تعیین و دوز تزریقی mg/kg.bw 500 و 300 انتخاب شد. تزریقات در روز های سوم تا ششم بارداری بصورت درون صفاقی انجام و موشها در روز 15 بارداری تشریح شدند. از روش آماری ANOVA استفاده گردید و برای رسم نمودار از نرم افزارSPSS21 استفاده شد و برای مقایسه گروه ها از تست Duncan با شرط معنی داری 001/0 P< استفاده گردید.
یافته ها:با توجه به نتایج تمام جنین ها در دوز mg/kg.bw500 آتروفیه شدند. اما در دوز mg/kg.bw300 جنین موشهای تجربی در مقایسه با گروههای کنترل و شم، دارای ناهنجاریهای اگزانسفال، اگزوهپاتیک، اگزوفتالمی، پولیپ، انحراف در اندام حرکتی و نیز خونریزی در بخش های مختلف بدن بودند.
نتیجه گیری: مشاهدات نشان داد استفاده از گیاه افدرا ماژور در دوران بارداری خطرآفرین است و اثرات سقط زائی و تراتوژنیک دارد و شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضد بارداری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The teratogenic effects of aqueous extract of Ephedra major on Balb/C mouse embryos third to sixth days of pregnancy

نویسندگان [English]

  • safoora saffari 1
  • parvin Torabzadeh 2
  • Ali Karimi 3
1 Islamic Azad University, karaj
2 Ph.D. Assistant Professor. Department of Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran *Coresponding Author: Parvin Torabzadeh p.torabzadeh@gmail.com
3 M.Sc. Department of Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ephedra major plant in traditional medicine is used loss weight, blood pleasure treatment, common cold and muscular weakness. But effects on the body especially during pregnancy has not been reviewed. Therefore in study the teratogenic effects of aqueous extract of Ephedra major on Balb/C mouse embryos third to sixth days of pregnancy has been reviewed.
Materials and methods: In this study 50 female Balb/C mice were randomly divided into 6 equal groups a control group (non-injection: 5 mice) and witess (injection of Physiology serum: 5 mice) and 4 experimental groups (each of 10 mice). A lethaldose LD50 was determined in condition of 3086 mg/kg.bw in vivo and selected dose for injection 500, 300 mg/kg.bw. Injection was done on the third to sixth days by enema and mice were sacrificed on fifteenth day of pregnancy. ANOVA statistical method was used and SPSS21 was used for diagramming software and to compare groups of Duncan test was used with significant condition P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephedra Major
  • Teratogen
  • Abortifacient
  • Mouse embryo