اصول اولیه درمان ریشه دندانها در دامهای کوچک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

درمان ریشه دندان یکی از شاخه های دندانپزشکی است که به تشخیص و درمان مشکلات بخش زنده مرکزی دندان به نام پالپ می پردازد. دندان در  گوشتخواران بسیار می تواند مورد تهدید و آسیبهای مختلف قرار گیرد. در این جهت درمانهای مختلفی جهت حفظ عملکرد دندان در دهان صورت می گیرد که یکی از این درمانها درمان ریشه یا اندودنتیک می باشد. از بین رفتن پالپ که قسمت مرکزی و زنده دندان می باشد یکی از رایجترین حوادثی است که معمولا کشیده شدن دندان و در نتیجه حذف عملکرد دندان آسیب دیده در دهان را به دنبال دارد. از مهمترین جایگزینهای کشیدن دندان، درمان ریشه و حذف پالپ آسیب دیده دندان می باشد. در صورت موفقیت درمان، دندان آسیب دیده تا سالها پس از آسیب به عملکرد خود در دهان ادامه خواهد داد. در موارد التهاب پالپ، هدف جلوگیری از عفونت کانال و ایجاد یک سد ضد آب به کمک برداشت عاری از میکروب بافتهای پالپی و پرکردن کانال دندان می باشد. انجام موفقیت آمیز درمان ریشه می تواند گاه بسیار چالش برانگیز باشد. آگاهی از آناتومی، فیزیولوژی و پاتولوژیهای سیستم کانال دندانی برای انجام موفقیت آمیز درمان بسیار ضروری است. در این مقاله به تکنیک انجام درمان ریشه به روش استاندارد پرداخته شده و در پایان به برخی از عوارض آن اشاره می گردد.

عنوان مقاله [English]

Principles of root canal therapy in small animals

نویسنده [English]

  • azin tavakoli
چکیده [English]

Endodontic therapy is a branch of dentistry that deals with diagnosis and treatment of disease of the pulp and the associated tissues. When pulpal tissue is destroyed, some form of endodontic treatment is essential to preserve teeth. On the other hand it is an appropriate alternative for tooth extraction. The necrotic part of pulpal canal is removed and the function of the fractured tooth is preserved in the oral cavity. The aim of root canal treatment is the prevention and treatment of pulpal and periapical disease. In case of pulpitis, the treatment is aimed at preventing root canal infection by removing the pulpal tissue. The most common indication for endodontics is fractured teeth. If the tip of the crown appears black, the patient is a candidate for a work up and evaluation of the tooth.  Endodontic disease refers to inflammation (pulpitis) or necrosis of the pulp tissues. Depending to the severity of the insult the pulpitis may be reversible or irreversible. According to the age of the patient and severity of the insult, the tooth becomes a candidate for either pupoltomy or pulpectomy. In this article the principles of root canal treatment with emphasis on the conventional technique and instruments are discussed. Also some of the complications are explained.