مقایسه اثرات فیتواستروژن تخم گیاه شنبلیله بتا استرادیول بر17 ) وTrigonella foenum-graecum L.) بافت تخمدان و کبد ماهی ماده نابالغ گورامی سه خال

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، واحد علوم دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی تهران، ایران

چکیده

فیتواستروژن و 17بتا استرادیول ( )E2بر بافت تخمدان و کبد ماهی مادهی گورامی سه خال مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور پس از کلرزدایی آب
آکواریومها، ماهیان ماده با میانگین وزنی 1/5 ± 0/5 gدر آکواریومها رهاسازی شده، به منظور آداپته شدن با محیط به مدت یک هفته نگهداری شدند. بعد از
اندازهگیری فاکتورهای بیو شیمیایی اولیه ( ،pHدرجه حرارت، سختی، قلیائیت ،) آزمایشات در ده گروه (دو گروه تحت کنترل و هشت گروه تحت تیمار)
که هر گروه شامل ده قطعه ماهی ماده است، انجام گرفت. به ماهیان به صورت جداگانه عصارهی تخم شنبلیله و E2در دوزهای ()mg/kg 50-30-20-10
به مدت 20روز و به صورت یک روز در میان در عضله زیربالهی پشتی به روش ( )IMتزریق شد. بعد از گذشت 24ساعت نمونهبرداری ماهیان انجام و
بافتهای مورد نظر خارج شد. پس از انجام مراحل پاساژ بافت و رنگآمیزی در زیر میکروسکوپ، بافت های تخمدان و کبد ماهیان مورد بررسی قرار گرفت
و با تیمارهای کنترل مقایسه شد. سپس با استفاده از بسته نرمافزاری SPSSو آزمونهای آماری ANOVAو DUNCONبافت تخمدان و کبد تیمارهای شاهد
با تیمارهای کنترل مقایسه شد. همچنین شاخصهای گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک نیز اندازهگیری شد.
از نظر شاخص های GSI، HSIاختلاف معناداری در گروههای تیماری با شنبلیله و E2با گروه کنترل و شاهد، مشاهده شد( .)P<0.01بررسی قطر اووسیتها
نیز اختلاف معناداری بین گروههای تیماری با تخم شنبلیله و E2در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد(. )P<0.01نتایج نشان داد که با افزایش دوز عصاره گیاه
شنبلیله و 17بتا استرادیول GSI، HSIو قطر اووسیت ها افزایش پیدا کرد ولی این افزایش در 17بتا استرادیول بارزتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between phytoestrogen Trigonella foenum- gracum L seed and 17 β estradiol, on ovarian and hepatic tissues of female immature three spot gourami

نویسندگان [English]

  • T Naji, 1
  • P. Shahruzifar, 1
  • H. Hosseinzade 2
1 Department of Basic Sciences, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Research Institute of Fisheries Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studies shows that Fenugreek is due to estrogenic compounds phytoestrogenic properties.In this study, it is used
Fenugreek seed extract as a phytoestrogen and 17β estradiol (E2) on ovarian and liver tissues of female spot
gourami. For this purpose, the fshes were released to chlorine less aquarium water, their weighted average was
between 1.5 ± 0.5 g. They were kept for one week in same condition for adaptation with new condition. These
experiments were performed in ten groups (two control groups and eight treated groups); each group contained
ten immature of female fshes. For 20 days, Fenugreek extract and E2 (following doses 10,20,30,50 mg/kg) were
injected separately under dorsal fn, injection method was IM (Inter muscular). After 24 hours, ovary and liver
tissues were taken, after passage of texture and staining, the tissues were examined under microscope and were
compared with control treatment. Then using the software programs like SPSS and statistical tests like DUNCON
and ANOVA, Ovarian and liver tissue samples were compared with different treatments as well as Gonadosomatic
and hepatosomatic indices were measured. Signifcant differences in treatment of GSI and HSI treated with
Trigonella foenum-graceum L and E2 was observed in control groups. Results showed that increasing the dose of
fenugreek extract and E2 GSI, HSI and diameter of oocytes increased but this increase was more signifcant in E2.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17β estradiol (E2)
  • three spot gourami
  • Ovary
  • liver
  • Trigonella foenum-graecum