بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزای A در اسبداریهای استان تهران و البرز

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای ویروسی دامی، کرج، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز، کرج، ایران

چکیده

مطالعه ی سرواپیدمیولوژی برای شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس نیل غربی( ،)WNVویروس آنفلوآنزای ) ،A(IAVکم خونی عفونی اسب ( )EIAوآرتریت
ویروسی اسب ( )EAVدر استان تهران و البرز و در فاصلهی ماههای فروردین 1390تا، تیرماه سال 1391انجام شد. منظور از این مطالعه تعیین وضعیت و
تشخیص سرولوژیکی مهمترین ویروسهای بیماریزا در اسب میباشد. نمونههای سرمی از اسبداریهای استان تهران و البرز جمع آوری شد. از تعداد 126
نمونه ی سرمی 3نمونه ( 1،)%2/38نمونه ( 37،)%0/79نمونه ( )%29/36و 85نمونه ( )%67/46به ترتیب برای بیماریهای WNV،EIA، EAV، IAVمثبت
بودند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس WNV،EIA، EAVو آنفلوآنزای Aدر استان تهران و البرز وجود دارد. احتمالاً،
با توجه به درصد پایین سرمهای مثبت علیه WNV،EIAو درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه EAVمواجهه با ویروس در اسبها، قبل از ورود به ایران اتفاق
افتاده است، در حالی که احتمالاً درصد بالای نتایج مثبت علیه آنفلوآنزای Aگردش این ویروس در ایران را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiologic survey onWest Nile Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus and Influenza A Virus in the stables of Tehranand Alborz province

نویسندگان [English]

 • ,A Badiei 1
 • ,A Shaghayagh 2
 • R. Sadri 3
 • S.M irsaeedi Farahani, 1
 • ,M Loghmani 4
 • ,P Hosamy 1
 • ,A. Ahmadi 1
 • R Balali, 1
 • ,A Jamali 5
 • ,F Moosakhani 4
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Animal Viral Diseases Research and Diagnosis,Razi Vaccine and Serum Research Institute,Karaj, Iran
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
5 Technical deputy of Alborz province veterinary directorate, Karaj, Iran
چکیده [English]

A seroepidemiological study to detect the presence of the antibodies against West Nile Virus(WNV), Influenza A
Virus, Equine Infectious Anemia Virus (EIA) and Equine Arteritis Virus (EAV) was done in Tehran and Alborz
province, Iran from April 2011 to July 2012. The objective of this study was to determine the serological status
of the most important viruses in horse. Serum samples were collected from stable horses throughout Tehranand
Alborzprovince. Out Of 126 samples, 3 (2.38%), 1 (0.79%), 37 (29.36%), 85(67.46%) were seropositive for WNV,
EIA, EAV and Influenza A Virus, respectively. The results revealed that antibodies against WNV, EIA and EAV
were present in Tehran and Alborz province; meanwhile,previous exposure to WNV, EIA and EAV might not
have occurred in Iran due to low percentages ofWNV and EIA seropositive cases and medium percentage of
EAV seropositive results. Seropositivecases of WNV, EIA and EAV were as same as other reports. Since high
percentages of Influenza A seropositive results, the agent is likely circulating in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • West Nile Virus, Influenza A Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus,
 • Seroepidemiology, Iran, Tehran, Alborz