بررسی تاثیر هیپرویتامینوز Aبر کبد برههای نوزاد

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ویتامین Aیکی از ویتامینهای محلول در چربی است. این ویتامین نقش مهمی در فرآیندهای بیولوژیک مانند بینایی، تولید مثل، ایمنی، رشد و تکامل ایفا می کند.
سلولهای ستاره ای کبد محل ذخیره بیش از %80ویتامین Aبدن می باشند. نشانههای بالینی هیپرویتامینوز Aشامل ضایعات پوستی و اسکلتی و نیز تاثیراتی
بر سیستم اعصاب مرکزی است. اطلاعات اندکی در ارتباط با مسمومیت خوراکی ویتامین Aدر گوسفندان وجود دارد با این وجود اثرات مضر هیپرویتامینوز
Aبر روی کبد سایر گونهها پیشتر بررسی شده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات دز بالای ویتامین Aبر کبد برههای نوزاد و نیز وزنگیری آنها انجام
گرفت. به این منظور 9راس بره نر با میانگین سنی 5روز و وزنی 4.3کیلوگرم انتخاب شد. برهها به دو گروه آزمایش ( )n=6و شاهد ( )n=3تقسیم شدند.
در روز نخست آزمایش، پس از انجام شکاف کوچکی در ناحیه خط میانی شکم از همه برهها بیوپسی کبدی انجام گرفت. در روزهای بعدی گروه آزمایش با
شیر حاوی 30000واحد بر کیلوگرم ویتامین Aتغذیه شدند. این رژیم غذایی تا انتهای ماه سوم ادامه یافت. نمونههای خونی از برهها هر هفته گرفته میشد.
برهها در انتهای ماه سوم وزنگیری و ذبح شدند. بررسی هیستوپاتولوژیک و آنالیز ویتامین Aدر نمونههای خونی و کبدی انجام گرفت. نتایج: میزان ویتامین ،A
فعالیت آنزیمهای ALPو SGOTدر سرم و غلظت کبدی ویتامین Aدر گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت ( .)P<0.05در بررسی نمونههای
کبدی با میکروسکوپ نوری هپاتیت پری پورتال در گروه آزمایش مشاهده شد. وزن برههای گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد کمتر بود ( .)P<0.05نتایج
بدست آمده در این تحقیق نشان داد که تجویز خوراکی ویتامین Aبه برهها بصورت روزانه (به میزان حدود 900برابر نیاز روزانه) سبب کاهش وزنگیری
میشود که این امر احتمالا بعلت آسیب کبدی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hypervitaminosis A on liver in newborn lambs by oral supplementation

نویسندگان [English]

  • S. Azimpour, 1
  • A Shaghayegh, 2
  • , B Gholamhoseini 3
1 Department of Clinical Science,Veterinary Faculty, Babol Branch, Islamic Azad
2 Department of Clinical Science, Veterinary Faculty, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Department of pathobiology, Veterinary Faculty, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Clinical signs of hypervitaminosis A are associated with the skeletal and skin lesions and adverse effects on the
central nervous system. The present study was carried out to determine the effects of oral administration of high
dose of vitamin A in newborn lambs. For this purpose 9 mixed male lambs aged 5-days old, with average weight
of 4.3 kg were selected. Lambs were divided into two groups of experiment (n=6) and control (n=3). On the
frst day of experiment, liver biopsy were taken by a small midline surgery from all lambs. In the following
days, experiment group was fed milk containing 30000 Iu/kg of vitamin A daily. This regime was continued
until the end of the third month. Blood sampling was taken weekly. The lambs were weighed at the end of the
experiment. All lambs were slaughtered at the end of the third month. Liver samples of the slaughtered animals
were taken for histopathological investigation and vitamin A analysis. Vitamin A level, ALP and SGOT activities
in serum and vitamin A concentration in liver tissue were increased in the experiment group compared to control
group (P<0.05). Priportal Hepatitis in light microscopic investigation was seen in experiment group. Weight
gain was lower in experimental group compared to control group (P<0.05). The results showed that daily oral
administrations of vitamin A approximately 900 times greater than the daily requirement manifests with lower
weight gain presumably as a result of hepatic damage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lamb
  • Hypervitaminosis A
  • Histopathology
  • weight loss
  • liver
  • oral