بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکوشیمیایی موثر بر شیوع بیماری یرسینیوزیس درمزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ( )Oncorhynchous mykissمنطقه هراز استان مازندران

نویسندگان

1 اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای آبزیان، اداره کل دامپزشکی استان مازندران

2 گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

5 گروه کارشناسی ارشد شیلات، گروه آبزیان، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

یرسینیوزیس یا بیماری دهان قرمز ( ERM (Enteric Red Mouth diseaseیکی از بیماریهای عفونی باکتریایی است که درصنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی
عامل مرگ میر وخساراتهای اقتصادی جبران ناپذیر میباشد .در سالهای اخیر بنابر گزارش سازمان دامپزشکی این بیماری دراغلب استانهای کشور گسترش
پیداکرده است وردپای آن دراغلب مزارع گزارش گردیده است. استان مازندران از نظر میزان تولید ماهیان سردآبی درکشور رتبه دوم تولید را به خود اختصاص
میدهد و منطقه هراز (شرق استان مازندران ) بیشترین میزان تولید قزل آلا را در استان مازندران داشته که به جهت اهمیت بیماری وگستره تولید ماهی قزل
آلا، عوامل مؤثر دربروز یرسینیوزیس دراین منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت .دراین بررسی که به مدت یک سال (مرداد 1390الی تیر )1391به طول انجامید
تعداد 10مرکز تکثیر وپرورش قزل آلا درمنطقه هراز به صورت تصادفی انتخاب وهرماهه درچهار فصل، برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب مزارع شامل
نیتریت، نیترات، یون آمونیوم،مواد جامد محلول، درجه حرارت، اکسیژن محلول و pHاندازهگیری شد.جهت اطمینان از میزان شیوع بیماری یرسینیوزیس از
بافتهای کبد وکلیه 1200عدد ماهی قزل آلا به تفکیک (پرورشی و بچه ماهی) همراه با علائم بیماری ( 410نمونه )وبدون علائم بیماری ( 790عدد) نیز مورد
بررسی آزمایشگاهی (باکتریولوژی) قرار گرفت.نتایج نشان دادکه فاکتورهای مؤثر دربروز بیماری یرسینیوزیس شامل متغییرهای درجه حرارت، افزایش ،pH
فصل، اندازه ماهی بود. همچنین از 410عدد ماهی بیمار 20درصد واز 790عدد ماهی سالم 10درصد به باکتری یرسینیا راکری آلوده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the role of environmental and physicochemical parameters affecting yersiniosis disease in rainbow trout (Oncorhynchous mykiss) fsh in the Haraz province

نویسندگان [English]

  • A.R Babaaliyan, 1
  • , G. Azari Takami 2
  • A. Abediyan Amiri, 3
  • A Khodadadi, 4
  • M Keshavarz, 5
1 Aquaculture Disease Management Health Department, General Directorate of Veterinary province
2 Aquatic Animal Health, illness, School of Veterinary Medicine, Tehran University
3 Caspian Ecology Research Center, Fisheries Research Institute of Iran
4 Aquatic Animal Health, illness, School of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
5 Department of Fisheries, Gaem shahr Branch, Islamic Azad University,Gaem shahr, Iran
چکیده [English]

Yersiniosis or Enteric Red Mouth Disease (ERM) is an infectious bacterial disease that causes mortality and also
economical loss in Salmonid aquaculture industries. In recent years, the yersiniosis has been expended in different
part of Iran and there are reports about it in most of the Rainbow trout farms in Iran. Mazandaran Province has
the second grade of Rainbow trout production in Iran and the most production of Mazandaran is in Haraz Zone
(East of Mazandaran). There for, because of the importance of Yersiniosis and also high production of Rainbow
trout in this part of Mazandaran, factors influencing on yersiniosis incidence was evaluated. Samplings were done
from July 2011 to August 2012 and in 10 rainbow trout farms. Overall, liverand kidney of 1200 fsh with clinical
signs (410 samples) either without clinical signs (790 samples) were Cultured in TSA agar (Merck Co. Germany).
Then Microbial cultures were transformed to laboratory (Ecology of Caspian Sea Institute, Health and Aquatic
animal’s Disease branch) and Bacteria were identifed using gram staining and biochemical tests. In addition, the
water of farms was sampled for calculating Bacterial total count and also measuring some of the physicochemical
parameters (Temperature, DO, pH, Nitrate, Nitrite, NH4+ and TDS) of water. Result showed that decrease of
temperature and increase of pH had the most effects on incidence of yersiniosis . Also, it was demonstrated that
from 410 diseased fsh and 790 fsh without clinical signs, 20% and 10% suffered from yersiniosis respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yersiniosis
  • Rainbow trout
  • Prevalence
  • Haraz province