بررسی عیار پادتن ناشی از تزریق واکسنهای توأم آبله گوسفندی و بروسلوز

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 اداره مبارزه با بیماریهای دامی، اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

3 رئیس گروه بیماریهای میکروبی و سل گاوی، سازمان دامپزشکی کشور

4 مدیر کل بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، سازمان دامپزشکی کشور

5 معاونت بهداشتی و پیشگیری، سازمان دامپزشکی کشور

6 مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان

7 رئیس گروه بیماریهای ویروسی سازمان دامپزشکی کشور

8 رئیس گروه کنترل بیماری بروسلوزیس، سازمان دامپزشکی کشور

9 کارشناس مبارزه با بیماریهای دامی، اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

10 دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

11 دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده

مقدمه و هدف: بروسلوزیس و آبله گوسفندی دو بیماری آندمیک در ایران بوده که سالیانه شیوع آنها باعث خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوانی میگردد.
چهارپایان اهلی حساس به این دو بیماری چندین سال است که در ایران و در فصول مناسب توسط واکسنهای تولیدی موسسه واکسن و سرم سازی رازی
علیه این دو بیماری واکسینه میشوند. ولی تا به امروز موفقیتی در ریشه کنی این بیماری ها، مخصوصا بیماری خطرناک بروسلوزیس که مشترک بین انسان و
دام میباشد حاصل نشده است. در این مطالعه شاهد-موردی 1از  40بره با دامنه سنی  3/5تا  6ماه که در یک گله بومی در اطراف اهواز نگه داری میشدند
استفاده گردید. واکسنها و محلولهای مورد استفاده در این تحقیق از موسسه واکسن و سرم سازی رازی تهیه شدند. نتایج: اطلاعات حاصل از این تحقیق
نشان داد که مخلوط کردن واکسن باکتریال  FDRev. 1با واکسن ویروسی آبله گوسفندی و تزریق آنها در یک نوبت همان تیتر محافظت کنندگی حاصل از
تزریق واکسن  FDRev. 1به تنهایی را ایجاد میکند. نتیجه-گیری: پس میتوان با اجرائی نمودن این تحقیق در کل کشور، در نیروی انسانی و هزینهها به دلیل
تزریق این دو واکسن در یک نوبت به صورت مخلوط صرفه جوی کرد. همچنین از مضرات ناشی از تزریقات متعدد مانند استرس در دامها نیز میکاهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on immunogenicity effcacy of a dual vaccine, Combined Rev. 1 and Sheep Pox Vaccine

نویسندگان [English]

 • E Gharib Mambini, 1
 • , M. Gharib Mambini 2
 • M Moradi Maravand, 3
 • A. Rezaie 4
 • M Mashkuh, 5
 • M Kenarkuhi, 6
 • D Abdolahi, 7
 • , K Amiri 8
 • M Antikchi, 9
 • A Gharib Mambini, 10
 • N. Soltanisedeh, 11
1 Faculty Of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Ahvaz University
چکیده [English]

The diseases, brucellosis and sheep pox, are endemic in Iran and they cause serious losses to the production and
health of livestock. Susceptible livestock have been vaccinated against these two diseases in appropriate seasons
with a vaccine from Razi Institute vaccine for several years. But these diseases, especially the dangerous zoonosis
brucellosis, have not been eradicated after all these years. In this case-control study, 40 lambs within the age range
of 3.5 - 6 months were selected from a native sheep flock. Vaccines and materials used in this survey were obtained
from Razi Institute. This study revealed that the administration of dual vaccine contained of bacterial vaccines
FDRev. 1 with sheep pox vaccine with one injection produced antibody titration as the same as FDRev.1 vaccine
separately. It would be cost beneft to conduct this research for the whole country as it will save lots of money in
the context of staff administration and vaccination. It can also decrease the side effects of multiple vaccinations
such as stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vaccine
 • Sheep pox
 • Brucellosis
 • Agglutination Test
 • Mercapto Ethanol