بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای محیطی بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه پژوهشی پاسارگاد، تهران، ایران

3 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،، تبریز، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک (سن، جنس و سابقه سقطجنین) و فاکتورهای محیطی(باتلاقی یا غیر باتلاقی بودن محیط، آب
و هوای منطقه، میزان پراکندگی پشهها در محیط، ارتفاع منطقه از سطح دریا) بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی بود. این مطالعه بر روی
200نمونه خون اخذ شده به طور تصادفی از 19گله گوسفند و 7روستا در شهرستان خوی انجام گرفت. سرمها با استفاده از روش الایزای رقابتی برای بررسی
آنتیبادیهای سرمی ضد ویروس بلوتانگ بررسی شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز نیز در فرم پرسشنامه و در حین انجام
مطالعه جمعآوری گردید. نتایج نشان داد از تعداد 200نمونه، 74نمونه دارای علایم بالینی از جمله رینیت، استوماتیت و لنگش بودند که از این تعداد تنها 26مورد
از نظر سرمی مثبت شدند. از کل 40رأس دام نر 23مورد مثبت( )%57/5و از 160رأس دام ماده 111رأس( )%69/37تست الایزای مثبت داشتند که اختلاف
معنیداری بین دامهای نر و ماده از لحاظ میانگین درصد مثبت بودن تست بلوتانگ وجود نداشت( .)P <0/05تعداد 66نمونه دامی با سابقه سقطجنین وجود
داشت که از نظر فراوانی مطلق نمونههای سرمی مثبت دامی در بین میشها، 49نمونه سرمی مثبت با سابقه سقط وجود داشت که معادل %44/14برآورده شد. بین
ردههای سنی مختلف از دید ابتلاء به آلودگی سرولوژیک ویروس زبان آبی اختلاف معنیداری وجود دارد( .)P <0/05بیش از 80درصد نمونهها به محیطهای
باتلاقی و نیمه باتلاقی و بقیه نمونهها به محیطهای غیر باتلاقی تعلق داشتند. در بین نمونههای سرمی مثبت، بیش از نیمی از نمونهها به آب و هوای گرم و مرطوب
مربوط میشدند. از نظر میزان پراکندگی پشهها در محیط بیش از 40درصد موارد مثبت به محیطهای با پراکندگی خیلی زیاد پشهها در محیط مربوط بودند. از نظر
ارتفاع منطقه از سطح دریا نیز نزدیک به نیمی از نمونههای مثبت به مناطق کم ارتفاع و پست جلگهای (با ارتفاع کمتر از 1000متر) تعلق داشتند. نتایج حاصل از این
تحقیق نشان میدهد فاکتورهایی از قبیل سن، سابقه سقطجنین، باتلاقی بودن محیط پیرامون دام، گرما و رطوبت محل نگهداری دام، پراکندگی بسیار زیاد پشهها در
محیط و نیز کم ارتفاع و پست بودن منطقه میتوانند به عنوان فاکتورهای خطر شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در بین گوسفندان منطقه مطرح باشند و بایستی برای
کنترل شیوع سرمی ویروس در منطقه و جلوگیری از تبدیل شدن آن به فرم بالینی و درمانگاهی، راهکارهایی را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate of effcacy clinical signs, physiological and environmental factors on the sero prevalence rate of blue-tongue virus in sheep flocks

نویسندگان [English]

  • M. Imandar, 1
  • S.A Pourbakhsh, 2
  • A Hassanpour, 3
  • , F Moosakhani 4
1 Department of Pathobiology, Tehran Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Pasargad Research Group, Tehran, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the influence of clinical, physiological factors (age, sex, history of
abortion) and environmental factors (marsh or swampy environment, the climate, the distribution of mosquitoes
in the environment, altitude above sea level) on the Blue tongue virus seroprevalence in the sheep flocks. This
study was performed on 200 blood samples were randomly collected from 19 herds and 7 villages in the KHOY
city. Sera was investigated using by ELISA to determine serum levels of antibodies against the Blue tongue virus
and the results were analyzed statistically. Information required in questionnaire forms were collected during this
study. Results showed from a total of 200 samples 74 cases had clinical symptoms such as rhinitis, stomatitis
and laminitis which only 26 samples were seropositive. A total of 40 male 23 cases (57/50%) and from the 160
females 111 cases (69/37%) had a positive ELISA test that there was no signifcant difference between male and
female animals(P>0.05). There were 66 samples with abortion history of the ewes trap frequency of positive
serum samples that 49 samples were found positive with abortion which is equivalent to 14/44% was achieved.
Different age groups had signifcant difference more susceptible to infection with BTV antibody (P<0.05).More
than 80% of positive samples belonged to swamp and semi-swamp environments and other of samples related to
non-swampy areas. Among the positive serum samples more than half of the samples were with hot and humid
weather. The based of distribution rate of mosquitoes in areas with many mosquitoes more than 40% of positive
cases were scattered about in too. The altitude above sea level in low-lying areas close to half belongs of the
positive samples and post lowland (altitude 1,000 m). Results of this study is shown some factors such as age,
history of abortion, swampy environments, heat and moisture, many distribution of mosquitoes and low-land areas
can be risk factors of sero-prevalence of BTV among sheep and should be ways for control of sero-prevalence of
BTV and prevention from change to clinical form of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue tongue
  • Risk Factors
  • seroprevalence
  • Sheep