بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

4 اشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

5 دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مکملهای آنتی اکسیدانی بر عملکرد ارگانهای بدن و کاهش رادیکالهای آزاد شده در جریان اختلالات و بیماریهای مختلف همیشه
مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر کوآنزیم  Q10و ویتامین  Cبر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین میباشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی مداخله گر موشهای صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند.
گروه  ( :1کنترل،)گروه  ( 2سیستئامین)، گروه ( 3ویتامین  Cبه اضافه سیستئامین،) گروه ( 4کوآنزیم  Q10به اضافه سیستئامین) درمان شدند.  24ساعت پس
از آخرین تزریق موشهای صحرایی بیهوش گردیده و نمونه گیری انجام شد. به منظور مقایسه میانگین دادهها در گروههای مورد مطالعه، آزمونهای Welch
و کروسکال-والیس مورد استفاده قرار گرفت و سطح معنیدار  P < 0.05در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تزریق سیستئامین موجب کاهش معنیدار ( )P < 0.05فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گروه
سیستئامین در مقایسه با گروه کنترل شد. پیش درمانی با ویتامین  Cموجب افزایش معنیدار ( )P < 0.05فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در مقایسه
با گروه سیستئینامین تنها شد. پیش درمانی با کوآنزیم  Q10موجب افزایش بسیار معنیدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکــسیداز ( )P < 0.001و آنزیم
سوپراکسیددیسموتاز ( )P < 0.05در مقایسه با گروه سیستئینامین تنها شد.
نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه جهت کاهش عوارض استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موشهای صحرایی میتوان از کوآنزیم  Q10و
ویتامین  Cاستفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Coenzyme Q10 and Vitamin C on Cysteamine�Induced Lipid Peroxidation

نویسندگان [English]

 • S Almasi 1
 • B Rezvanjoo 2
 • S.H Shirazibeheshtiha 3
 • A Namvaran AbbasAbad 4
 • M khosravi 5
1 Faculty of Veterinary Medicine‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran
2 Department of basic Science‚ Faculty of Veterinary Medicine‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran
3 Department of Clinical Sciences‚ Faculty of Veterinary Medicine‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran
4 Young Researchers And Elite Club‚Tabriz Branch‚ Islamic Azad University‚Tabriz‚ Iran
5 Faculty of veterinary Medicine‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran
چکیده [English]

Benefts of antioxidant supplementation in various disorders through reducing free radicals and improving organs
performance have been reported. The aim of this study was to investigate the effects of coenzyme Q10 and vitamin
C on Cysteamine-induced lipid peroxidation and oxidative stress.
This experimental interventional study was conducted on male Wistar rats. Animals were divided into four groups
(six rats) randomly. Groups were treated as; group 1 (Normal saline), Group 2 (Cysteamine), Group 3 (vitamin
C plus Cysteamine), Group 4 (coenzyme Q10 plus Cysteamine). 24 hours after the last injection, rats were
anesthetized and sampled for investigations. Welch’s and Kruskal-Wallis tests were used for analyzing data and P
< 0.05 was set the signifcance level.
The results of this study indicate that injection of cysteamine signifcantly (P < 0.05) decreased glutathione
peroxidase activity compared with control group. Pretreatment with vitamin C signifcantly (P < 0.05) increased
glutathione peroxidase activity compared with cysteamine group. Pretreatment with coenzyme Q10 increased
glutathione peroxidase activity (P <0.001) and superoxide dismutase (P <0.05) signifcantly compared with
cysteamine group.
Based on the results of this study, coenzyme Q10 and vitamin C can be used in reducing oxidative stress induced
cysteamine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coenzyme Q10
 • vitamin C
 • Oxidative stress
 • Cysteamine
 • Glutathione peroxidase
 • superoxide dismutase