اثرات سطوح مختلف خارشتر عملآوری شده بر عملکرد و متابولیتهای خون در مرغهای تخمگذار

نویسنده

واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر ). (Alhaji maurorum Lعملآوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ،
فراسنجههای بیوشیمیایی و سطح سلولهای خون مرغهای تخمگذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192قطعه مرغ تخمگذار سویه های- لاین W36از
سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4تیمار و 4تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1
تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر عملآوری شده) و گروههای آزمایشی 2تا 4که حاوی 3 ،1/5و 4/5درصد خارشتر عملآوری شده با 1درصد اوره.
استفاده از خارشتر عملآوری شده در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار دارای اثرات معنیدار بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی
و سطح سلولهای خون مرغها بود ( .)P<0/05بیشترین مقادیر مربوط به وزن تخممرغ، درصد تولید، تولید تودهای تخممرغ، بهترین ضریب تبدیل غذایی،
حداقل هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی، بیشترین شاخص رنگ زرده، بالاترین سطوح هماتوکریت، هموگلوبین و گلبولهای قرمز خون
با استفاده از 4/5درصد خارشتر عملآوری شده در جیره مرغها مشاهده شد. کمترین مقدار آلبومین و بیشترین مقدار HDLخون در تیمار حاوی 3درصد
خارشتر عملآوری شده به دست آمد. به طور کلی در مرغهای تخمگذار استفاده از 4/5درصد خارشتر عملآوری شده با 1درصد اوره دارای اثرات مثبتی بر
عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونی بود و موجب کاهش هزینه تولید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of fortifed Alhaji (Alhaji maurorum L.( on performance and blood metabolites of laying hens

نویسنده [English]

  • , A Nobakht
Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of fortifed Alhaji (Alhaji maurorum L.)
with 1% urea on egg production, egg traits, blood biochemical parameters and blood cells of laying hens. In this
experiment 192 Hy- line W36 laying hens were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 4 replicates and
12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group and
2-4 groups with 1.5, 3 and 4.5 percentages of Fortifed Alhaji (FA). FA had signifcant effects on performance, egg
traits, blood biochemical parameters and blood cells of laying hens (P<0.05). The highest amounts of egg weight,
egg production percentage, egg mass, the best feed conversion ratio, the lowest feed cost for production each
kilogram of egg, the highest egg color index and the highest amounts of Hematocrits, Hemoglobin and red blood
cells were observed by using 4.5% FA. The lowest blood albumin and the highest blood HDL were obtained in
treatment contained 3% FA. The overall results indicated that using 4.5% fortifed Alhaji, has positive effects on
performance, egg traits, blood parameters and could reduce the production cost in laying hens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alhaji maurorum L
  • blood metabolites
  • laying hens
  • Eg traits
  • Performance