اثرات ناباروری عصاره آبی گیاه افدرا ماژور ()Ephedra major بر پارامترهای بافت شناختی رحم موشهای ماده بالغ B

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی-تکوینی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 استادیار زیست شناسی سلولی-تکوینی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

3 استادیار بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

متجاوز از 5000سال است که گیاه افدرا ( )Ephedraجهت درمان انواع سرماخوردگیها، تب، آنفلوانزا، تنگی نفس، خسخس قفسه سینه و گرفتگی بینی
استفاده میشود. همچنین این گیاه در ترکیب مکملهای رژیم غذایی جهت کاهش وزن، افزایش انرژی و افزایش نیروی جسمانی ورزشکاران (مخصوصا
ورزشکاران زن) مورد استفاده قرار میگیرد. از طرفی شواهد حاکی از استفاده سنتی این گیاه در ایران جهت پیشگیری از بارداری و یا سقط جنین میباشد.
بههمین خاطر تصمیم گرفته شد تا اثرات ناباروری این گیاه، روی رحم موشهای ماده بالغ Balb/Cمورد مطالعه قرار گیرد، چون علیرغم استفاده سنتی این
گیاه، تاکنون هیچ مطالعه داخلی و یا خارجی در این زمینه گزارش نشده است. عصاره آبی گیاه افدرا ماژور به روش استاندارد عصارهگیری تهیه گردید که در
طی آن، هر میلیلیتر از محلول تهیه شده عصاره، حاوی 50 mgاز پودر گیاه میباشد. بعد از تهیه عصاره، دوز کشنده آن ( )LD 50در شرایط ،in vivoحدود
3/1 g/kg.bwتعیین شد. با در نظر گرفتن دوز آستانهای، با انتخاب سه دوز پایین ،100 mg/kg.bwمتوسط 200 mg/kg.bwو بالا 300 mg/kg.bwآزمایشات
ادامه یافت و تزریقات طی 8روز متوالی بصورت درون صفاقی ( )IPبه موشهای ماده بالغ Balb/Cبا وزنی معادل 24-26 grانجام گرفت. همزمان با
گروههای تجربی، گروه کنترل (عدم تزریق) و شاهد (تزریق آب مقطر) نیز برای مقایسهی جوابها در نظر گرفته شد. فردای آخرین روز تزریق، موشها تشریح
و رحمها خارج گردیدند. جهت اطمینان از نتایج، تجربیات فوق 3بار مورد تکرار قرار گرفته و دادهها توسط نرمافزار SPSS17آزمون آماری Tukeyو Duncan
سنجش شــدند. نتایج حاکی از کاهشمعنادار اقطـار رحم در دوز )P<0.001(300 mg/kg.bwو )P<0.05(200 mg/kg.bwو افــزایش در دوز100 mg/kg.bw
(عدم معناداری،) کاهش معنادار ضخامتآندومتر در دوز ،)P<0.05( 300 g/kg.bwافزایش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم در دوز )P<0.001( 100 g/kg.bwو
کاهش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم در دوز )P<0.001( 300 g/kg.bwمیباشد. شواهد نشاندهنده افزایش توانباروی رحم در دوز تزریقیپایین و کاهش
توان باروری در دوز تزریقیبالا میباشد. بنابراین متناسب با دوز مصرفی گیاه افدرا ماژور، این گیاه دارای اثرات دو جانبهای بوده که میتواند دارای مصارف
پزشکی فراوانی نیز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infertility effects of Ephedra major aqueous extract on uterine histological parameters of adult female Balb/C mice

نویسندگان [English]

  • M Ghosi, 1
  • P Torabzadeh, 2
  • M Movahedi, 3
1 Master of Developmental Sciences in Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Developmental Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Biochemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Ephedra has been used for more than 5,000 years to treat conditions such as colds, fever, flu, headaches, asthma,
wheezing, and nasal congestion. It has also been an ingredient in many dietary supplements used for weight loss,
increased energy, and enhanced athletic performance (especially in womankind). In Iran lots of documents were
showed traditional usage of Ephedra major for stertility or abortion; so due to fnding any studies about this subject
we decided to study infertility effects of the aqueous extract of Ephedra major on the uterus of adult female Balb/C
mice.
Aqueous extract of Ephedra major was provided in standard way of extraction. Final product of extract, containing
the water soluble materials of 50mg Ephedra major powder per/ml. In this experimental study, adult females
Balb/C mice (24-26gr.bw) were selected and divided randomly into fve groups: Control (Intact), distilled water
injected (Sham), Receiving 100mg/kg.bw of extract, Receiving 200mg/kg.bw of extract, Receiving 300mg/kg.bw
of extract.
Intraperitonial (IP) injections were applied for 8 consecutive days. A day after the last injection, animals were
killed, cupped and their uterus were fxed for histological studies. The experiments were repeated three times.
Microscopic studies showed a signifcant decrease in large and small diameters of uterus, height of epithelium
(P<0.001) and endometrium (P<0.05) at dose of 300mg/kg.bw and signifcant increase in epithelium (P<0.001)
at the dose of 100mg/kg.bw. These experiments resulted that aqueous extract of Ephedra major has two kinds of
effects: infertility (200 and 300mg/kg.bw) and fertility (100mg/kg.bw).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephedra Major
  • Uterus
  • Endometrium
  • Epithelium