مقایسه تاثیر امپرازول و رابپرازول در جلوگیری از ایجاد زخم معده با ایندومتاسین در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، کرج، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

چکیده

زخم پپتیک از بیماریهای مهم در دامپزشکی و پزشکی می باشد. خطوط دفاعی در گوارش شامل دفاع مخاطی، موکوس و بی کربنات، جریان خون موضعی،
پروستاگلندین های آندوژن، مواد ضد رادیکال آزاد مانند ویتامین  ،Cویتامین  ،Eملاتونین، آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز بوده و بعضی عوامل
مهاجم دستگاه گوارش شامل هلیکوباکتر پیلوری، افزایش ترشح اسید و پپسسین، استرس، بازگشت محتویات دوازدهه به معده، ژنتیک، عوامل ویروسی،
سندروم زولینگر الیسون، کشیدن سیگار، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایندومتاسین و رادیکال های آزاد می باشند. داروهای مهارکننده پمپ پروتون
مانند امپرازول و رابپرازول ترشح اسید معده را در سلولهای پاریتال مهار می کنند. ایندومتاسین از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی می باشد. این مطالعه در
شش گروه روی موش های صحرایی انجام شد: گروه سالین،گروه ایندومتاسین، گروه امپرازول بادوز  10میلی گرم در کیلوگرم به اضافه ایندومتاسین، گروه
امپرازول بادوز  1میلی گرم در کیلوگرم به اضافه ایندومتاسین، گروه رابپرازول با دوز 10میلی گرم در کیلوگرم به اضافه ایندومتاسین و گروه رابپرازول با دوز
 1میلی گرم در کیلوگرم به اضافه ایندومتاسین. همه موشها  4ساعت پس از تزریق ایندومتاسین با اتر کشته شده و معدهها جدا و بصورت ماکروسکوپیک
توسط لوپ ارزیابی شدند. زخم های حاصله به روش  J.scoreبر اساس تعداد و اندازه زخمها اندازه گیری و شمارش شدند. پس از مطالعه ماکروسکوپیک
معدهها جهت مطالعه میکروسکوپیک به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شدند. در گروه ایندومتاسین افزایش معنی داری در  J.scoreنسبت به گروه سالین دیده
شد. با تزریق امپرازول و رابپرازول کاهش معنی داری در  J.scoreنسبت به گروه ایندومتاسین دیده شد. تأثیر امپرازول و رابپرازول وابسته به دوز بوده واثر ضد
زخم رابپرازول بصورت معنی داری بهتر از امپرازول بود. نتایج هیستوپاتولوژیک تایید کننده نتایج ماکروسکوپیک بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of Omperazole and Rabeprazole in prevention of Indomethacin induced gastric ulcers in rats

نویسندگان [English]

  • B Rezvanjoo 1
  • A Baghaikia 2
  • F Moayer 3
  • M. Ghafari 4
  • S.H Shirazi-beheshtiha 4
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 epartment of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Peptic ulcer is a common disease in veterinary and human medicine.Protective factors in gastrointestinal tract
contain: mucosal defense, prostaglandin G, local circulation, mucous, Antioxidants (vitamin E, vitamin C,
melatonin, Superoxide dismutase). Ulcerogenic factors in gastrointestinal tract contain: HP, acid, pepcin, stress,
Genetic, free radicals, NSAIDs, duodenogastric reflux, virus, zollinger- ellison syndrom.
Indomethacin is a NSAID drug. Omeprazole, rabeprazole and pantoprazole are Proton Pump Inhibitor (PIP) drugs.
This study have performed on 6 groups of rats: saline, indomethacin, omeprazole (10mg/kg) + indomethacin,
omprazole (1mg/kg) + indomethacin, rabeprazole (10mg/kg) + indomethacin, rabeprazole (1mg/kg) +
indomethacin. All rats were killed 4 hours after the last injection of indomethacin and stomachs were prepared for
calculation of j.score and histopathological study.
In indomethacin group, injection of indomethacin was associated with signifcant increased in j.score compared
with saline group. Injection of omeprazole and rabeprazole, was associated with signifcant decrease in j.score
compared with indomethacin group.Injection of rabeprazole, was associated with signifcant decrease in j.score
compared with omeprazole group. Histopathological results confrmed j.score results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabeperazole
  • Omeprazole
  • Peptic ulcers
  • Rat